Privacyverklaring

1. Algemeen 

Vivine.nl B.V. (hierna ook: “Vivine” of “wij”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). 

Op die verwerkingen is deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) van toepassing. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Vivine, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (de “persoonsgegevens”) verwerkt en voor welke doeleinden. 

Deze Privacyverklaring is ook niet van toepassing op (de verwerking van uw persoonsgegevens via) websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen op of via het Vivine platform. 

1. Identiteit en contact

Vivine.nl B.V.

Zaaierspad 1-A

3925 SP Scherpenzeel (Gld)

T: 06 50 52 20 91

E: info@vivine.nl

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt en doeleinden voor verwerking 

Vivine is een community platform die helpt bij het vinden van betrouwbare en actuele informatie over het verduurzamen en actief houden van uw Vereniging van Eigenaren (VvE). Op het platform zijn VvE-beheerders en onderhoudspartners te vinden, welke ook kunnen worden beoordeeld door middel van het plaatsen van een rating en/of review. Met een geactiveerd profiel kan de VvE-beheerder of onderhoudspartner ook kennis delen via webinars, podcasts en artikelen en eventuele vragen beantwoorden, of reageren op reviews. Vivine verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van deze en andere via het platform aangeboden diensten of wanneer u uw gegevens aan Vivine verstrekt. Hieronder lichten we dat nader toe. 

Website- of platformbezoek 

Wanneer u onze website of platform bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal pagina’s dat is bezocht, hoe lang, en welke browser u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te toetsen en te verbeteren. In dit verband maken wij tevens gebruik van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google. 

Indien u een review wil plaatsen voor een van VvE-beheerders of onderhoudspartners, dan wel met een andere vraag contact met ons opneemt, dan verwerken wij de navolgende persoonsgegevens teneinde op uw review te kunnen beoordelen en (indien akkoord) plaatsen, dan wel op uw vraag of verzoek te kunnen reageren: 

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres

2 Privacyverklaring Vivine 

Profiel VvE-beheerder / onderhoudspartner 

Wanneer u als VvE-beheerder of onderhoudspartner een profiel wil aanmaken op het Vivine platform, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

  • NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens,
  • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
  • (zakelijke) financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer

In dit geval verwerkt Vivine uw persoonsgegevens aldus in het kader van de voorbereiding of uitvoering van haar dienstverlening. 

Nieuwsbrief 

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel gebruik maakt of heeft gemaakt van onze platformdiensten, dan houden wij u incidenteel op de hoogte van onze diensten en/of relevante ontwikkelingen in dat verband. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail. 

  1. 3. Minderjarigen a. Wanneer een review over een bepaalde VvE-beheerder of onderhoudspartner wordt geplaatst, worden deze review in combinatie met uw naam gedeeld met de desbetreffende VvE-beheerder of onderhoudspartner; 
  2. b. Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze productontwikkeling en/of dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens; 
  3. c. (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken; 
  4. d. In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar Vivine bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Ons platform en onze diensten zijn niet specifiek gericht op of bedoeld voor minderjarigen. Mocht worden geconstateerd dat de persoonsgegevens van een minderjarige zonder toestemming van de ouder of voogd worden verwerkt, neem dan contact met ons op via bovenvermelde contactgegevens, dan zullen wij de gegevens verwijderen. 

4. Persoonsgegevens die wij delen met derden 

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen: 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen. 3 Privacyverklaring Vivine 

5. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. 

6. Uw rechten 

U heeft het recht om Vivine om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voor zover u een eigen profiel op ons platform hebt, kunt u bepaalde correcties ook binnen uw eigen profiel doorvoeren. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft verder het recht om eerder gegeven toestemming voor een verwerking in te trekken. 

U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”. 

7. Cookies 

Om onze (mobiele) website goed te kunnen laten functioneren en te optimaliseren, maken wij gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer, bijvoorbeeld om instellingen, voorkeuren of surfgedrag te onthouden. Cookies kunnen op elke gewenst moment worden verwijderd via de instellingen van de webbrowser. 

8. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

9. Toepasselijk recht 

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Scherpenzeel, maart 2021 

Terug naar home