Gebruiksvoorwaarden

VIVINE

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) van Vivine, een handelsnaam van Vivine.nl B.V., statutair gevestigd te Scherpenzeel, kantoorhoudende aan het Zaaierspad 1-A (3925 SP) te Scherpenzeel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82038317 (hierna te noemen “Vivine”). 

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen en te downloaden van de website van Vivine via www.vivine.nl/gebruiksvoorwaarden

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst en/of de door Vivine aangeboden diensten dan kunt u kunt dan kunt u schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) of telefonisch contact met ons opnemen. 

1. DEFINITIES 1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen in zowel enkelvoud als meervoud de volgende betekenis: 

Gebruiksvoorwaarden deze Gebruiksvoorwaarden van Vivine; 
Beoordeling een beoordeling (review) van een Gebruiker over een VvE-beheerder of Onderhoudspartner zoals geplaatst op het Platform; 
Consument een natuurlijk persoon die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de functionaliteiten op het Platform. 
Gebruiker iedere VvE-beheerder, Onderhoudspartner en/of Consument die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de functionaliteiten op het Platform, zoals bijvoorbeeld door Profielcontent te publiceren/uploaden, te bekijken en/of te downloaden en/of een Beoordeling te plaatsen; 
Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom, geregistreerd en ongeregistreerd, waar ook ter wereld, waaronder maar niet beperkt tot: octrooirechten, auteursrechten (daaronder begrepen rechten op software, bron- en object code), (gebruiks)modelrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, alsmede rechten met betrekking tot bedrijfsgeheimen, knowhow of technische kennis; 
Vivine Vivine.nl B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82038317; 
Onderhoudspartner de natuurlijke- of rechtspersoon die in opdracht van een VvE-beheerder (een deel van) de ontwikkeling, bouw of het onderhoud van een gebouw, woning, flat of appartementencomplex verzorgt; 
Overeenkomst de overeenkomst tussen Vivine en VvE-beheerder dan wel Onderhoudspartner op basis waarvan de VvE-beheerder dan wel Onderhoudspartner, tegen betaling van de Vergoeding aan Vivine, het recht krijgt om een Profiel aan te maken en te claimen en gebruik te maken van de functionaliteiten van het Platform; 
Platform het digitale platform zoals ontwikkeld en onderhouden door Vivine en aan Gebruikers via haar Website ter beschikking gesteld, waarop onder meer de Gebruiker een vergelijking en selectie kan maken van VvE-beheerders en/of Onderhoudspartners, adviezen van VvE-beheerders en/of Onderhoudspartners kan raadplegen en vragen aan VvE-beheerders en/of Onderhoudspartners kan stellen; 
Privacyverklaring de privacyverklaring van Vivine zoals gepubliceerd en te downloaden van de Website via www.vivine.nl/privacyverklaring
Vergoeding de door de VvE-beheerder of Onderhoudspartner aan Vivine te betalen maandelijkse vergoeding op grond van de Overeenkomst, zoals ook gespecificeerd op de Website; 
Profiel de individuele profielpagina op het Platform die door een VvE-beheerder of Onderhoudspartner wordt aangemaakt en beheerd; 
Profielcontent alle teksten, afbeeldingen, video’s, podcasts en/of andere materialen die door een VvE-beheerder dan wel Onderhoudspartner op hun respectievelijke Profiel worden gepubliceerd; 
VvE-beheerder de natuurlijke- of rechtspersoon die de bestuurstaken van de Vereniging van Eigenaren verricht in het kader van beheer en onderhoud; 
Website www.vivine.nl.
Terug naar home